Terms of service

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.Miradent.bg

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Химтрейд комет ООД, наричано по-долу Продавач, от една страна, и Потребителите на стоки, продавани чрез уебсайт www.Miradent.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

Химтрейд комет ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 121193646, ДДС № BG121193646, със седалище и адрес на управление: гр.София ул.Хубавка 5, имейл адрес: office@chimtrade.bg, телефон: (+359) 2 953 13 10

Химтрейд комет ООД е администратор на лични данни Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на сайта www.Miradent.bg

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Химтрейд комет ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от www.Miradent.bg, като уреждат отношенията между Търговеца и всеки един от регистрираните  потребители.

Запознаването и съгласието с Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и Търговеца. С натискане на виртуален бутон с текст "Регистрация" или с друг аналогичен текст, се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от Търговеца на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. (1)  Miradent.bg e електронен магазин, достъпен на сайта www.Miradent.bg , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Химтрейд комет ООД стоки.

(2) Химтрейд комет ООД публикува на адрес www.Miradent.bg: – описание на основните характеристики и изображение на всяка предлагана стока съгласно посочената от производителя информация; – продажната цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; – информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; – правото на Потребителя да се откаже от договора и условията и начина за упражняването на това право - условията, при които стоката може да бъде върната; – периодът, за който направеното ценово предложение е валидно; –– всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.Miradent.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.Miradent.bg

 

(2) Химтрейд комет ООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.Miradent.bg и на IP адреса на Потребителя.

(3) Химтрейд комет ООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия,  адрес, имейл и телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията.

Чл. 4 (1) Химтрейд комет ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на сайта на Търговеца, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана  за целите на изпълнение на заявките и в съответствие с приложимите разпоредби на законодателството за защита на личните данни.

(3) Ангажиментът на Търговеца за поверителност на личните данни на Потребителя отпада в случай, че за него възникне задължение да предостави тази информация на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) Търговецът събира, съхранява и обработва лични данни на потребителите при стриктно спазване на вътрешните си Правила за поверителност на личните данни.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира, след като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Търговеца, изрази съгласие с настоящите Общи условия и декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация",  Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ................, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят въвежда уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Търговеца.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на Търговеца

(3) При извършване на регистрация на юридическо лице, законният представител е длъжен да въведе пълното си име и електронен адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, да не я прави достояние на трети лица, както  и да уведомява незабавно Търговеца в случай на установяване на осъществен неправомерен достъп, включително и при вероятност и съмнение за такъв. Потребителят носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Търговеца при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от последния. За да влезе в профила си и да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.


ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителят използва интерфейса на уебсайта на Търговеца, за да закупува предлаганите стоки в електронния магазин на последния.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

(3) При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на Търговеца, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на Търговеца.

(3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

Чл. 12 Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени не могат да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) Търговецът може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина в съответствие с българското законодателство и при предварително определени от Търговеца правила. Правилата, приложими за такива отстъпки, се посочват непосредствено след указването на отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.Miradent.bg е възможно плащане чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна или дебитна карта.

(2)Повече информация относно плащането чрез кредитна или дебитна карта Потребителят може да види тук.

(3) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера в момента на получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят ще бъде обвързан от правилата и условията за плащане и дължимите такси към тази трета страна.

Чл. 17 Търговецът не носи отговорност, ако предвиден метод за плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.Miradent.bg .

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, на Търговецът може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефонс цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) При загуба на продукта при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт или да му бъде възстановена цената, ако същата е била платена от него.

(4) Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща в срок до 3 дни след получаване на плащането от Търговеца.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2) При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Търговеца или на куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като Търговецът се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

Чл. 23 Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задълженията си по алинея 5, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е ползвана, прана или по друг начин употребявана, Търговецът няма задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Чл. 26 Извън случаите по предходния чл.25 възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба и при условие, че стоката е неразопакована и неупотребявана.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(4) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното.

(5) Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът обявява на сайта си формуляр за рекламация.

(6). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията,  и адрес, телефон и email за контакт.

4.3. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до два месеца от доставката на стоката, но не по-късно от изтичането на срока й на годност.

(8). Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(12) При удовлетворяване на рекламацията, Търговецът издава акт в два екземпляра, единият от които задължително се предоставя на Потребителя.

ГАРАНЦИИ

Чл. 28 Потребителите се ползват от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 29 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на лицето, преотстъпило тези права за ползване от Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост на Търговеца върху съдържанието на уебсайта, той има правото да претендира обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи в пълен размер.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до уебсайта на Търговеца да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на установено нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Търговеца и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

Чл. 30 (1) Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да поддържа уебсайта си в техническа изправност, осигуряваща възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) Търговецът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Търговеца върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре използването на уебсайта  на Търговеца, като деактивира потребителския си профил и парола чрез www.Miradent.bg

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 32 Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ЦЯЛОСТЕН ДОГОВОР

Чл. 33 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 34 Търговецът уведомява Потребителите за всяко предстоящо изменение в настоящите общи условия с 30 дневно предизвестие, обявено на уебсайта www.Miradent.bg


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 35 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Liquid error (layout/theme line 139): Could not find asset snippets/social-login.liquid